Ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh, ngành Quản trị kinh doanh (mã số: 7340101)

Ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh, ngành Quản trị kinh doanh (mã số: 7340101)

Trường Đại học Giao thông vận tải Ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao: Quản trị kinh doanh Việt  – Anh, ngành Quản trị kinh doanh, mã số 7340101 (xem file đính kèm).

Đính kèm: 
Danh mục tin: