Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017.

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017.

 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017  

 

BÁO CÁO

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số: /ĐHGTV-KTĐBCLĐT  ngày 22 tháng 3 năm 2017)

 

Tên đơn vị: Trường ĐH Giao thông Vận tải

Số điện thoại cố định: 043.760.6352

Fax:(84.4) 37669613

Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn

Địa chỉ website của Trường: www.utc.edu.vnwww.utc2.edu.vn;www.ts.utc.edu.vn;

Danh sách cán bộ phụ trách giải đáp thắc mắc:

I. Tại Hà Nội – Mã trường GHA:

1. Bộ phận phụ trách về quy chế

- Phạm Duy Anh – 0913570314 – Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

- Trần Thị Hạnh Hương - 0979389372 - CV Phòng KT&ĐBCLĐT

2. Bộ phận xử lý thông tin trên phần mềm
- Phạm Thanh Hà - 0904763604 - Trưởng Khoa CNTT

- Nguyễn Quốc Tuấn - 0912228980 - GV Khoa CNTT

3. Bộ phận tư vấn ngành nghề
NgànhKỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

            + Nguyễn Quang Phúc - 0985578929

            + Hồ Lan Hương - 0983750705

- Ngành Kỹ thuật cơ khí:

            + Nguyễn Mạnh Hùng – 0912021239

            + Trần Ngọc Hiền – 0904194293

Các ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thôngKỹ thuật điện, điện tửKỹ thuật điều khiển và tự động hoá:

            Nguyễn Thanh Hải – 0913233209

Các ngành Kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật giao thông:

            Cao Minh Quý – 0989992768

Ngành Công nghệ thông tin:

            Nguyễn Đức Dư – 0912363245

Ngành Kỹ thuật xây dựng:

            Nguyễn Xuân Huy – 0973223400

Ngành Kinh tế xây dựng:

            Nguyễn Quỳnh Sang – 0912572339

Ngành Quản trị kinh doanh:

            Nguyễn Hồng Thái – 0903234048

Ngành Kinh tế:

            Trần Đức Thung – 01658373788

Ngành Kinh tế vận tải:

            Nguyễn Thị Hồng Hạnh – 0913544562

Ngành Khai thác vận tải:

            Trần Thị Lan Hương – 0983120862

Ngành Kế toán:

            Nguyễn Thị Tường Vi – 0915108470

Các chương trình CLC thuộc khoa Đào tạo Quốc tế:

            Nguyễn Thị Vân Hà – 0936062526

II. Phân hiệu tại TP.HCM – Mã trường GSA:

1. Bộ phận phụ trách về quy chế

- Nguyễn Văn Du - 0903994008 - Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Huỳnh Văn Quân - 0986503205 - Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

2. Bộ phận xử lý thông tin trên phần mềm
- Nguyễn Văn Du - 0903994008 - Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Nguyễn Văn Tưởng - 0947407888 - chuyên viên Phòng Đào tạo Phân hiệu

3. Bộ phận tư vấn ngành nghề
- Nguyễn Văn Du - 0903994008- Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu
- Huỳnh Văn Quân – 0986503205- Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Ngô Duy Tân - 0919486457 - chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Phạm Minh Nhật - 0977080274 - chuyên viên Phòng Đào tạo Phân hiệu.

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

                                          (Đã ký, đóng dấu)

                                                                                                        PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

Danh mục tin: