NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THÍ SINH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THÍ SINH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THÍ SINH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
BẰNG KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT (MÃ XÉT TUYỂN GHA)

Hồ sơ hợp lệ đảm bảo các tiêu chí sau:
1. Khai đầy đủ các mục trên phần mềm online và đính kèm đủ minh chứng gồm: Phiếu ĐKXT và Học bạ hoặc Phiếu xác nhận điểm;
2. Tất cả các thông tin khai trên online phải khớp hoàn toàn với minh chứng đính kèm.
3. Với minh chứng phần điểm số cần lưu ý: Chụp đủ trang điểm học bạ lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 (chụp rõ ràng, đủ phần đầu trang có tên học sinh, tên lớp và phần cuối trang có chữ ký và đóng dấu của Trường THPT, phần dấu giáp lai giữa các trang) trong cùng 01 ảnh;
Nếu thí sinh dùng học bạ điện tử, chụp rõ màn hình điện tử gồm đủ cả tên học sinh, tên lớp, tên trường và chụp đủ đến cuối trang trong cùng 01 ảnh;
Nếu thí sinh dùng phiếu xác nhận điểm, cần chụp rõ ràng cả trang, đặc biệt phần xác nhận, đóng dấu của Trường THPT.
4. Với minh chứng phần đối tượng ưu tiên, cần chụp đầy đủ, rõ ràng các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên.
VD: Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng tại Khu vực 1. Thí sinh cần chụp ảnh Sổ hộ khẩu (các trang có thông tin liên quan đến thí sinh) và Giấy khai sinh.
Lưu ý về khu vực:
• Khu vực 3: Không được công điểm ưu tiên
Khu vực 3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.
• Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
Khu vực 1 là các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Chính phủ.
• Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm
Khu vực 2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
• Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm
Khu vực 2 nông thôn bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Danh mục tin: