DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT NĂM 2023 THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH (ĐIỀU 8)