HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM ƯU TIÊN và ĐIỂM XÉT TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ THPT VÀ PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP ĐIỂM IELTS