THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024 BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP