THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP